Privacyverklaring

Privacyverklaring Kinderkrant Academie

Kinderkrant Academie neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via contact@kinderkrantacademie.nl.

Wat persoonsgegevens zijn
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (e-mail)-adres, telefoonnummer of leeftijd. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Wie Kinderkrant Academie is
Kinderkrant Academie kantoorhoudende te (3044 EE) Rotterdam aan de Overschieseweg 10G. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65469860 (Kinderkrant Academie Angelique van Tilburg) en nummer 56907451 (Kinderkrant Academie Suzanne Huig).

Kinderkrant Academie is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Kinderkrant Academie Angelique van Tilburg en Kinderkrant Academie Suzanne Huig de verwerkingsverantwoordelijke.

Kinderkrant Academie biedt gratis en betaalde diensten en producten die jou helpen bij het starten van je kinderkrant.

Persoonsgegevens die Kinderkrant Academie verwerkt
Kinderkrant Academie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Hoe we je hebben leren kennen
– Wanneer we je hebben leren kennen
– Geslacht
– Bedrijf en website bedrijf

Hoe Kinderkrant Academie je gegevens gebruikt

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kinderkrant Academie persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens Kinderkrant Academie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kinderkrant Academie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, Bankgegevens (naam, bank, IBAN, BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, Telefoonnummer, ingestuurde CV of andere door de sollicitant aangeleverde informatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: E-mail marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/Factuuradres, Organisatiegegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek en Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Naam, Leeftijd, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Kinderkrant Academie gebruikt de persoonsgegevens voornamelijk om het produceren en leveren van de producten en diensten mogelijk te maken. Zonder communicatie zou Kinderkrant Academie haar werk niet kunnen doen. We gebruiken de gegevens om contact te onderhouden en voor zaken die te maken hebben met dienstverlening en administratie.

Daarnaast gebruikt Kinderkrant Academie de persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderkrant Academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand verbonden aan Kinderkrant Academie) bij betrokken is.

Hoe lang Kinderkrant Academie persoonsgegevens bewaart
Kinderkrant Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Kinderkrant Academie hanteert deze bewaartermijn tot je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderkrant Academie deelt je persoonsgegevens in principe niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen en overeengekomen afspraken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Kinderkrant Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat Kinderkrant Academie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

Wat je rechten zijn
Onder de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Kinderkrant Academie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen bij Kinderkrant Academie via contact@kinderkrantacademie.nl.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kinderkrant Academie via contact@kinderkrantacademie.nl. Je kunt verzoeken dat Kinderkrant Academie je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kinderkrant Academie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kinderkrant Academie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Kinderkrant Academie te verkrijgen. Kinderkrant Academie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kinderkrant Academie daardoor bepaalde diensten en producten niet meer aan je kan leveren.

Reactie door Kinderkrant Academie
Een verzoek kun je sturen naar contact@kinderkrantacademie.nl. Kinderkrant Academie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Kinderkrant Academie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kinderkrant Academie je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom we het verzoek afwijzen.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar je terecht kunt met je klachten en vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Kinderkrant Academie je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@kinderkrantacademie.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kinderkrant Academie je gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar contact@kinderkrantacademie.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Kinderkrant Academie gebruikt
Kinderkrant Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe Kinderkrant Academie persoonsgegevens beveiligt
Kinderkrant Academie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@kinderkrantacademie.nl.