Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinderkrant Academie

Kinderkrant Academie neemt jouw deelname aan een programma zeer serieus. In deze Algemene Voorwaarden leggen we uit wat je van ons mag verwachten en wat we van jou verwachten als je je aanmeldt voor een programma. Daarnaast kun je in deze Algemene Voorwaarden lezen over je rechten en plichten. We raden je aan deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen. Voor vragen mag je altijd contact met ons opnemen via contact@kinderkrantacademie.nl.

0. Definities

Kinderkrant Academie
Dat zijn wij:
De eenmanszaak Kinderkrant Academie Angelique van Tilburg, gevestigd te Bergschenhoek, KvK nummer 65469860.
en
De eenmanszaak Kinderkrant Academie Suzanne Huig, gevestigd te Bergschenhoek, KvK nummer 56907451.

Deelnemer
Dat ben jij:
De persoon die zich aanmeldt voor een programma en deelneemt aan een programma.

1. Organisatie/Werkwijze
Kinderkrant Academie is ontwikkelaar en uitvoerder van een programma.

2. Geheimhouding
Kinderkrant Academie garandeert dat zij alle informatie die zij gebruikt om een programma te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet herkenbaar of herleidbaar aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit
Kinderkrant Academie staat garant voor het kwaliteitsniveau van een programma. Wanneer een programma of onderdeel van een programma geen doorgang kan vinden, zorgt Kinderkrant Academie, in overleg met Deelnemer en in alle redelijkheid voor een oplossing.

4. Uitvoering
Kinderkrant Academie start op een vooraf bekendgemaakte datum met een programma. Deelnemer kan deelnemen aan een programma als Kinderkrant Academie de aanmelding voor een programma heeft ontvangen en het volledige factuurbedrag is voldaan. De data die in het kader van een programma belangrijk zijn, maakt Kinderkrant Academie minimaal 1 maand voor de start van een programma bekend aan Deelnemer.

5. Prijzen
Standaard is in de programmaprijs voor het basisprogramma inbegrepen: de volledige inhoud van het programma, alles wat Deelnemer nodig heeft om een kinderkrant te kunnen starten, coaching en begeleiding.
Standaard is in de programmaprijs voor het licentieprogramma inbegrepen: de volledige inhoud van het programma, alles wat Deelnemer nodig heeft om een kinderkrant te kunnen starten, trainingsdagen op locatie, individuele coaching en begeleiding, de licentie.

6. Facturering en Betaling
Kinderkrant Academie factureert Deelnemer het gehele factuurbedrag bij aanmelding door Deelnemer voor een programma. Kinderkrant Academie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Deelnemer dient er rekening mee te houden dat deelname aan het programma pas definitief is zodra het gehele factuurbedrag is voldaan.

7. Annulering
Deelnemer is bevoegd tot annulering van deelname aan een programma. In geval van annulering is Deelnemer aan Kinderkrant Academie een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van een programma: 50% van de programmaprijs.
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van een programma: 80% van de programmaprijs.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van een programma: 100% van de programmaprijs.

8. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot een programma kan Deelnemer zich wenden tot Kinderkrant Academie.

9. Intellectuele eigendom
Al het programmamateriaal en aanvullend materiaal door Kinderkrant Academie in verband met een programma verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderkrant Academie.

10. Algemeen voorbehoud
Kinderkrant Academie behoudt zich het recht voor een programma, leermiddelen en andere materialen en inhoud te actualiseren, indien zij van mening is dat het nodig is om de kwaliteit te verbeteren en/ of te anticiperen op veranderingen.

11. Aansprakelijkheid
Kinderkrant Academie is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in de inhoud van een programma, programmaspecificaties of programmamateriaal, en/of de toepassing door Deelnemer van het geleerde of geadviseerde in een programma, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

12. Wijzigingen
Kinderkrant Academie behoudt zich het recht de Algemene voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.